ปาเป โกมิส ได้รับผลกระทบของการใช้สารต้องห้ามระหว่างการแข่งขัน